Mestari merioikeudessa

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Valtameret peittävät yli 70 prosenttia maan pinnasta. Ihmiset ovat riippuvaisia valtameristä elämän, työn, ruoan, matkustamisen ja ihmisten terveyden kannalta. Meri on maailman suurin biologisen monimuotoisuuden varasto, mukaan lukien merinisäkkäät, kalat, äyriäiset, nilviäiset ja lukemattomat muut lajit.

OTK Ohjelman tavoitteena on laajentaa perinteistä merioikeutta koskevaa lähestymistapaa lainkäyttövaltaan liittyvistä kysymyksistä kattamaan myös merkittävä laki, kuten biologisten luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä käyttö sekä biologisen monimuotoisuuden ja ympäristön suojelu. Vaikka opinto-ohjelmalla on selkeä globaali profiili, sillä on myös erillinen arktinen ulottuvuus. Suuri osa arktisesta alueesta koostuu merialueista. Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos altistaa nämä alueet yhä enemmän erilaisille käyttötarkoituksille, kuten navigointiin, öljyn ja kaasun hyödyntämiseen, kalastukseen ja tutkimukseen. Arktiset alueet tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkia sekä maailmanlaajuisia että alueellisia oikeudellisia lähestymistapoja meriympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.

Ohjelman kuvaus

 • Kesto: 3 lukukautta
 • Laajuus (ECTS): 90
 • Pääsyvaatimukset: kandidaatin tutkinto oikeustieteessä tai valtiotieteessä + motivaatiokirje
 • Tutkinnon nimi: Oikeustieteen maisteri (OTK) merioikeudessa
 • Sovelluskoodi:
  • Norjalaiset ja pohjoismaiset hakijat: 7001
  • Kansainväliset hakijat: 2033

Ohjelma antaa kursseillaan ja pro gradu -tutkielmillaan opiskelijoille laajan esittelyn ja tiedon merioikeudesta, mukaan lukien sen kehitys sekä poliittiset ja institutionaaliset näkökohdat. Ohjelman opiskelijoita opettavat oikeustieteelliset tiedekunnat ja JCLOSin sekä muiden instituutioiden, kuten hallitustenvälisten järjestöjen, kansainvälisten tuomioistuinten, tutkijoiden ja ammattilaisten, oikeudelliset asiantuntijat. Opetus sisältää luentoja, ongelmapohjaisia seminaareja, kirjoituskursseja, oikeudenkäyntikokemuksia ja retkiä asiaankuuluviin oppilaitoksiin, joissa opiskelijat ovat aktiivisia osallistujia kaikessa toiminnassa.

Ohjelma on intensiivinen, ja sen rakenne on kolme lukukautta yhden kalenterivuoden ajan elokuussa alkaen. Syyslukukausi koostuu kahdesta merilain ja merilain politiikan johdantokurssista. Kevään lukukausi keskittyy tarkempiin aiheisiin arktisella alueella ja meriympäristön suojelussa. Kolmannella lukukaudella opiskelijat valitsevat oman aiheensa kesän aikana valmistuvalle yksittäiselle tutkimushankkeelle.

Ohjelman pääpiirteet:

Ensimmäinen lukukausi

 • JUR-3050 yleinen merioikeus

Kurssi tarjoaa yleisen johdannon merioikeuteen eli kansainvälisen julkisoikeuden sääntöihin ja periaatteisiin, jotka kattavat merialueet.

 • JUR-3054 Yleinen merioikeus II

Kurssi perustuu JUR-3050: een ja syvenee valittuihin aiheisiin.

Toinen lukukausi

 • JUR-3052 Meriympäristön suojelu kansainvälisellä lailla

Kurssi keskittyy kansainvälisiin oikeudellisiin sääntöihin, jotka koskevat meriympäristön suojelua ihmisten erilaisen käytön haittavaikutuksilta ja meren luonnonvarojen kestävää käyttöä.

 • JUR-3053 Laki merestä ja arktisesta

Kurssi keskittyy merioikeuteen ja arktisiin kysymyksiin. Yleistä merilakia sovelletaan arktisen alueen merialueisiin. Mutta samalla alueella on erityisiä piirteitä, jotka on otettava huomioon. Tällä kurssilla opiskelijoiden on sovellettava aiempien arktisten aiheiden kursseilla hankkimaansa tietoa. Kurssilla on siis yleensä tapaustutkimusten luonne, erityisesti Arktista.

Kolmas lukukausi

 • JUR-3910 Master's thesis in Law of the Sea

Se koostuu pakollisesta opinnäytetyöstä, joka perustuu merilain aiheisiin ja kysymyksiin. Opiskelijoille annetaan henkilökohtainen ohjaus. Opinnäytetyön on oltava vähintään 37 sivua ja enintään 55 sivua, muotoiltu merilaki-ohjelman määräysten 14 §: n mukaisesti. Opinnäytetyön teeman on oltava luonteeltaan oikeudellinen tai osittain laillinen ja voi sisältää näkökulmia, kuten oikeusteoria, oikeushistoria. Opinnäytetyön on koostuttava riippumattomista analyyseistä aiheesta ja käytettävissä olevista oikeudellisista lähteistä. Opinnäytetyön on annettava opiskelijalle perusteellinen tutkimus tietystä aiheesta. Opinnäytetyön keskustelujen on oltava avoimia ja mahdollisimman kattavia. Viittausten lähteisiin on oltava täsmällisiä ja todennettavissa.

Oppimistulokset

Ehdokkaiden tulee LL.M-ohjelman aikana hankkia tietoja, taitoja ja yleistä pätevyyttä, jotta he voivat hoitaa merioikeutta koskevia tehtäviä. Heidän on kyettävä tunnistamaan ja analysoimaan oikeudelliset kysymykset ja suhteuttamaan oikeusjärjestelmään itsenäisesti ja kriittisesti.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ehdokkaiden on hankittava ja kehitettävä seuraava pätevyys:

Knowledge:

OTK merilain ehdokkaalla on oltava:

 • Edistynyt tieto merioikeuden keskeisistä aiheista;
 • Erikoistunut tieto muista merioikeuden aiheista;
 • Tieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemus.

taidot:

OTK merilain ehdokkaan on kyettävä:

 • tunnistaa ja analysoida teoreettisia ja käytännönläheisiä kysymyksiä asianmukaisella metodologisella ja eettisellä tavalla;
 • soveltaa asiaankuuluvia oikeuslähteitä itsenäisesti ja kriittisesti;
 • tunnistamaan voimassa olevan lain rajoitukset ja keskustelemaan muutosten tarpeesta;
 • suorittaa itsenäisesti rajoitettua tutkimustyötä valvonnassa tutkimusetiikan normien mukaisesti;
 • järjestää ja soveltaa laajaa ja monimutkaista tietoa, mukaan lukien pää- ja osa-aihekysymysten tunnistaminen;
 • kommunikoida englanniksi sekä suullisesti että kirjallisesti oikeudelliset perustelut selkeästi ja täsmällisesti;
 • pysyä ajan tasalla merilainsäädännön kehityksestä ja kehittää edelleen pätevyyttään.

Ehdokkaan on kyettävä soveltamaan tietoja ja taitoja yksilöllisesti ja yhteistyössä muiden kanssa sekä viimeistelemään tehtävät määrätyssä ajassa.

Yleinen osaaminen:

Ohitettuaan opiskelija voi:

 • soveltaa merioikeuden alalla hankittuja tietoja ja taitoja erikseen ja yhteistyössä muiden kanssa;
 • kommunikoimaan merioikeuden alalla käytävistä perusteluista selkeästi ja täsmällisesti, suullisesti ja kirjallisesti akateemiselle yhteisölle ja yleisölle;
 • soveltaa merioikeuden alalla hankittuja tietoja ja taitoja muihin kansainvälisen oikeuden aloihin sekä kaikkiin tehtäviin ja hankkeisiin tarvittaessa;
 • tunnistaa eettiset ongelmat ja pohtia niitä erityisesti merioikeuden alalla ja käsitellä niitä vastuullisella tavalla;
 • soveltaa merioikeuden alalla hankittuja tietoja ja taitoja tehtävien suorittamiseen määrätyssä ajassa.

Työpaikat

Ohjelma kelpaa opiskelijoille työpaikoille sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erikoistuneiden virastojen sisällä, kansallisessa diplomaattisessa palvelussa sekä julkishallinnossa ja teollisuudessa ja kaupassa. Lisäksi opiskelijamme on valittu harjoitteluun johtaviin kansainvälisiin instituutioihin, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien meriasioiden ja merioikeuden osastoon (DOALOS) ja kansainväliseen merioikeustuomioistuimeen (ITLOS). Opiskelijat voivat myös olla päteviä tekemään uraa korkeakouluissa tohtoriopiskelijoina merioikeudessa tai muilla tutkimusalueilla.

Ohjelmarakenne

Termi 10 opiskelijaa | 10 opiskelijaa | 10 studiepoeng
Ensimmäinen lukukausi (syksy)
JUR-3050_186_E_2020_H_1 (15 op)
JUR-3054_186_E_2020_H_1 (15 op)
Toinen lukukausi (kevät)
JUR-3052_186_E_2021_V_1 (15 op)
JUR-3053_186_E_2021_V_1 (15 op)
Kolmas lukukausi (kesä)
JUR-3910_186_E_2021_H_1 (30 op)

Opetus ja arviointi

Opetuksen, tehtävien ja tenttien on heijastettava erityyppisiä tehtäviä, joita opiskelijoiden on käsiteltävä tulevassa ammattiurassaan. Tavoite on saavutettava opiskelijoiden aktiivisella osallistumisella kursseille. tutkimusten, keskustelujen ja paperien kautta. Luennot tarjoavat aiheen johdannon, kun taas ongelmapohjaiset seminaarit tekevät suurimman osan opetuksesta, jossa opiskelijat ja opettajat tunnistavat ja keskustelevat oikeudellisista kysymyksistä. Opiskelijoita kannustetaan myös luovuttamaan papereita kurssien aikana oppiaineidensa ja analyyttisten taitojensa kehittämiseksi.

Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana opiskelijoilla on oikeus ohjaukseen vrt. merioikeusohjelman 18 §: n määräykset.

Opiskelijat arvioidaan tutkimuksen aikana ja sen lopussa. Arviointimuotoihin sisältyvät työvaatimukset, kuuden tunnin kirjalliset koekokeet, kotitentti ja sen jälkeen suullinen tentti, ja tutkimuksen lopussa jokaisen opiskelijan on kirjoitettava pro gradu. Tentit ja opinnäytetyöt luokitellaan AF: ksi, eikä F ole läpäisty. Opiskelijat, jotka epäonnistuvat tai joilla on muu perusteltu syy poissaoloon, voivat toistaa kokeet, vrt. Tromssan yliopiston tenttejä koskevat säännöt, osiot 21 ja 22.

Lisätietoja työvaatimuksista, tenttimuodosta ja arviointikriteereistä on UiT-verkkosivuston yksittäisissä kurssikuvauksissa.

Viimeksi päivitetty Marras 2020

Oppilaitoksesta

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Näytä vähemmän
18 , Tromssa , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Lisää Vähemmän