LLM International Law -ohjelma on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää asiantuntemusta kansainvälisessä oikeudessa.

Tämä ohjelma antaa sinulle mahdollisuuden kehittää syvällistä ymmärrystä laista suhteessa keskeisiin kansainvälisiin aiheisiin. Sinua kannustetaan harkitsemaan lain roolia kansainvälisissä asioissa ja kehittämään kriittinen käsitys siitä, miten laki vaikuttaa kaikkiin kansainvälisen toiminnan osa-alueisiin, kauppaan ja syytteeseen asettamisesta rikoksiin, voimankäyttöön kansainvälisissä suhteissa, ihmisoikeuksista ja suojelusta ympäristö.

Sinulla on mahdollisuus tutkia kansainvälisten järjestöjen ja instituutioiden roolia ja suhteita, kuten YK: ta, Kansainvälistä tuomioistuinta ja EU: ta. Ohjelmasisällöstä kerrotaan viimeisimmistä keskusteluista ja kansainvälisen oikeuden kehityksestä ja pyritään ottamaan oppilaat todellisiin tapauksiin ja ongelmiin.

Osana tutkimustasi tarvitaan huomattava väitöskirja, jonka avulla voit parantaa tutkimustyötäsi, kun teet yksityiskohtaisen tutkimuksen haluamaasi alueeseen.

Miten opiskelet

Ohjelma toimitetaan kahdessa tunnissa, kerran viikossa, kussakin moduulissa. Kutakin seminaaria tarvitaan laaja valmistelu, ja leveä käsittely on odotettavissa.

Jatko-opintotutkimuksessa on mukana merkittävä osa itsenäisestä opiskelusta, jossa tarkastellaan luennoilla ja seminaareilla käsiteltyjä aineistoja. Yleisopetuksena on, että jokaisen tunnin aikana oppilaat odottavat kahden tai kolmen tunnin työskentelyä itsenäisessä tutkimuksessa.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä ohjelman johtajaan.

Miten arvioit

Kaikki moduulit arvioidaan kirjallisilla tehtävillä. Lisäksi on olemassa vaatimus kirjoittaa merkittävää väitöskirjaa. Ei ole olemassa kirjallisia tai suullisia tutkimuksia.

Arviointipalaute

University of Lincoln arviointikyselytutkimuspolitiikka pyrkii varmistamaan, että tutkijat palauttavat kurssin arvioinnin viipymättä - yleensä 15 työpäivän kuluessa toimituspäivästä.

Sisäänpääsyvaatimukset

  • Vähintään 2,2 arvosanaa, jolla on merkittävää oikeudellista sisältöä.
  • Kansainväliset opiskelijat vaativat IELTS 6.5: n englanninkielistä kustakin elementistä vähintään 6,0 tai vastaavaa. http://www.lincoln.ac.uk/englishrequirements

moduulit

Väitös (kansainvälinen oikeus) (ydin)

Väitös-moduuli koostuu kahdesta osasta:

1. Tutkimusmenetelmät (20%)

Väitösmoduulin tutkimusmenetelmien osa-alue koostuu yhteensä neljästä tutkijakoulutuksesta (4 x 3 h), kahdesta syksyllä ja kaksi keväällä. Opiskelijat arvioidaan väitöskirjatyön kautta.

2. Väitös (80%)

Väitöskirjan tuottaminen itse antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa merkittävän tutkimustyön akateemista työtä valituilla kansainvälisen oikeuden aloilla (kansainvälinen tai yksityinen kansainvälinen oikeus tai EU: n lainsäädännön ja hallinnon kansainväliset oikeudelliset näkökohdat). Väitöskirjassa opiskelijat voivat kehittää opetetuissa moduuleissa esiintyviä ideoita tai muita kansainvälisen oikeuden kannalta tärkeitä asioita.

Valmistuneen väitöskirjan tulee olla alkuperäinen ja riippumaton teos. Sen pitäisi nykyisen tiedon puitteissa osoittaa perusteellista ymmärrystä, kriittistä analyysiä ja alkuperäistä ajattelua sekä yleisiä akateemisia ja viestintätaitoja. Väitöskirjan tekeminen ja tarvittavien tutkimusten tekeminen voi tarjota akateemisia mahdollisuuksia soveltaa ohjelman aikana kehitettyjä tutkimusosaamisia ja esitystekniikoita.

EU: n sisämarkkinalaki (vaihtoehto)

Tällä moduulilla pyritään ottamaan käyttöön tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteet ja periaatteet Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Sitä vastoin arvioidaan nykyistä kehitystä lainsäädännön, oikeuskäytännön ja tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa. samoin kuin integraation rajat. Moduulissa pyritään myös tarkastelemaan viimeaikaista lainsäädännöllistä kehitystä ja unionin kansalaisuuden kehittymässä olevaa käsitettä, jossa tarkastellaan kriittisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Kansainvälisen oikeuden perusperiaatteet (ydin)

Tämän moduulin tavoitteena on esitellä opiskelijoille dynaaminen oikeudellinen alue, jolla on nykyaikainen merkitys nopeasti muuttuvassa maailmanjärjestyksessä. Tutkimalla kansainvälisen oikeuden teoreettisia ja käytännön sovelluksia sekä rauhanomaisissa että ei-rauhallisissa yhteyksissä, moduuli toimii johdannossa kansainvälisen oikeuden keskeisiin periaatteisiin ja tarjoaa perustan muille moduuleille opiskelijoille, jotka suorittavat oikeustieteen maisterin kansainvälisen oikeuden. Moduuli pyrkii myös antamaan opiskelijoille mahdollisuuden saada kriittinen käsitys tämän alueen vaikutuksista ja toiminnasta tarjoamalla mahdollisuuden soveltaa sitä, mitä he ovat oppineet ajankohtaisille aiheille.

Kansainvälinen liikelaki (vaihtoehto)

Tässä moduulissa keskitytään kahteen kansainvälisen tavaroiden myynnin kannalta keskeiseen liiketoimintaan - tavaroiden myyntisopimuksiin ja kuljetussopimuksiin. Tavaroiden myyntiin liittyen se pitää sopimuksia, jotka koskevat joko englanninkielistä tavaroiden myyntiä koskevaa lakia, tavaroiden myyntiä koskevaa lakia 1979 ("SGA") tai YK: n yleissopimusta tavaroiden kansainvälistä myyntiä koskevista sopimuksista 1980 ("CISG"). ). Kuljetuksen osalta se ottaa huomioon erilaiset kuljetussopimukset, merikuljetusten ongelmat ja maksutavat.

Kansainvälinen hallinnointi (vaihtoehto)

Tämä moduuli pyrkii antamaan opiskelijoille mahdollisuuden kehittää perusteellista tietoa yrityksen hallintotavan hallitsevista teoreettisista, oikeudellisista, käytännöllisistä ja eettisistä kysymyksistä sekä sen vaikutuksesta nykyaikaisten yritysten johtamisrakenteeseen. Se tutkii johtajien, osakkeenomistajien, johdon, yrityksen ja muiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välisiä suhteita. Opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää yritysjohdon käsitteen ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja kansainvälisten hallinnointikoodien täytäntöönpanon taustalla olevat perusperiaatteet.

Kansainvälinen rikosoikeus (vaihtoehto)

Tämän moduulin tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää kriittistä ymmärrystä kansainvälisen rikosoikeuden ajatuksesta. Moduulin tavoitteena on käsitellä kansainvälisen rikosoikeuden täytäntöönpanon taustalla olevia keskeisiä kysymyksiä ja käsitteitä ja toimintaperiaatteita ottaen huomioon oikeudellinen ja poliittinen ympäristö, jossa kansainväliset rikostuomioistuimet ja tuomioistuimet toimivat. Kurssin pääpaino on kansainväliset rikokset, jotka kuuluvat nykyisten kansainvälisten tuomioistuinten lainkäyttövaltaan - ts. Sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan, kansanmurha ja kidutus - ja analysoidaan, ovatko nämä instituutiot tehokkaita oikeuteen pyrittäessä ja rauha kansainvälisessä järjestelmässä.

Kansainvälinen riitojenratkaisu (lisävaruste)

Moduulilla pyritään tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus ymmärtää nykyisen riitojenratkaisun teoreettiset ja käytännölliset kysymykset sekä osapuolten tai mahdollisten osapuolten, erityisesti kaupallisten osapuolten taktiikkapäätökset, jotka ovat osallisina riidoissa tai jotka käsittelevät kauppatapahtumasta johtuvia riitoja. Oikeudenkäyntiin (riita-asioissa) käsiteltäessä moduuli keskittyy ensisijaisesti vaihtoehtoisiin riidanratkaisuun (ADR) erityisesti neuvottelujen, sovittelun ja välimiesmenettelyn tehokkuuteen.

Kansainvälinen talous- ja sijoituslainsäädäntö (Core)

Tämän moduulin tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää kriittinen käsitys tärkeimmistä oikeudellisista puitteista, jotka tukevat kansainvälisen talouden toimintaa ja kansainvälisiä investointeja. Sellaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus analysoida Maailman kauppajärjestön (WTO), Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), kansainvälisten ulkomaisten investointien ja monikansallisten yhtiöiden oikeudellista rakennetta. Moduulin tarkoituksena on näin ollen tarjota laaja pohja opiskelijoiden kriittiselle käsitykselle kansainvälisestä taloudesta ja tavoista, joilla kansainvälinen talous- ja sijoituslainsäädäntö voi vaikuttaa kehitysmaihin, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön.

Kansainvälinen ympäristölainsäädäntö (optio)

Tässä moduulissa tarkastellaan kansainvälisen ympäristölainsäädännön kehittämistä ja toimintaa ottaen erityisesti huomioon lainsäädännön historiallinen kehitys, monenvälisten ympäristöjärjestelmien laatiminen ja ympäristökysymysten lisääntyvä oikeudellinen huomio. Moduulissa käsitellään myös vastuullisuutta ja vastuu ympäristövaurioista aiheutuvista haitoista, kun niitä käsitellään kansainvälisellä tasolla.

Kansainväliset ihmisoikeudet (Core)

Tämän moduulin tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää kriittistä ymmärrystä kansainvälisistä ihmisoikeuksista ja tavasta, jolla tällaisten oikeuksien käsitettä käytetään edistämään tiettyjen standardien kunnioittamista ja suojelemaan yksilöiden oikeuksia. Moduulissa otetaan huomioon kansainvälisten järjestöjen (kuten Yhdistyneiden Kansakuntien) rooli; alueelliset mekanismit (kuten Euroopan ihmisoikeussopimus); kansainvälisten standardien täytäntöönpano maailmanlaajuisella, alueellisella ja kotimaisella tasolla.

Kansainvälinen turvallisuus- ja puolustuslaki (vaihtoehto)

Tämän moduulin tarkoituksena on tutkia kansainvälisen oikeuden teoreettisia ja käytännön sovelluksia turvallisuuden ja puolustuksen yhteydessä. Sen tarkoituksena on myös antaa opiskelijoille mahdollisuus erikoistua jus ad bellum / force arenan käyttöön ja keskittyä kansainvälisen oikeuden vastaukseen uusissa kansainvälisissä kehityksissä, kuten uusissa turvallisuusuhkissa ja konfliktien jälkeisen jälleenrakentamisen merkityksessä. Moduuli tarjoaa mahdollisuuden saada kriittinen käsitys tämän alan vaikutuksista ja toiminnasta ja soveltaa sitä, mitä he ovat oppineet nykypäivän tapaustutkimuksiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Kansainvälinen yksityisoikeus (optio)

Tässä moduulissa tarkastellaan yksityisoikeuden sääntöjen soveltamista kansainvälisissä kysymyksissä. Sen tarkoituksena on antaa opiskelijoille mahdollisuuden analysoida kansainvälisen yksityisoikeuden teoreettisia ja käytännöllisiä sovelluksia ja antaa mahdollisuuden saada kriittinen käsitys aiheesta, jonka laajuus ulottuu englannin kielen ja EU: n ulkopuolelle kaikkialla maailmassa. Erityisesti moduuli keskittyy kansainvälisen yksityisoikeuden toimintaan sopimusvelvoitteisiin ja kaupallisiin riitoihin liittyvissä asioissa.

EU globaalina toimijana: EU: n ulkosuhdeluoikeus (vaihtoehto)

Tällä moduulilla pyritään tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus tutustua Euroopan unionin (EU) kansainväliseen rooliin ja sen maailmanlaajuiseen läsnäoloon yhä useammilla aloilla kuin ulkomaankaupan sääntely. Moduuli tarjoaa kriittisen ja asiayhteyteen perustuvan analyysin EU: n roolista globaalina toimijana, joka on jaettu kahteen pääosaan: EU: n ulkosuhdeluoikeuden perustuslailliset näkökohdat ja EU: n ulkosuhdeluettelon aineelliset näkökohdat.

Moduuli kattaa seuraavat politiikanalat: EU: n yhteinen kauppapolitiikka, Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP), Euro-Välimeri-kumppanuus (EUROMED), EU: n rooli maailmanlaajuisessa humanitaarisessa ja kehitysyhteistyössä sekä EU: n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka Turvallisuuspolitiikka (YUTP).

Maailman kauppajärjestön laki ja politiikka (vaihtoehto)

Tällä moduulilla pyritään ottamaan käyttöön Maailman kauppajärjestön (WTO) soveltamisala, oikeusperiaatteet, käytännöt ja käytännöt; tutkia WTO: n kantaa ja kansainvälisen kaupan sääntelyä sen taloudellisessa, historiallisessa, poliittisessa ja sosiaalisessa tilanteessa; ja harkitsemaan GATTin ja WTO: n perustuslaillisia järjestelyjä ja miten sen riitojenratkaisujärjestelmä on kehittynyt ajan myötä. Keskustellaan EU: n kaltaisten alueellisten kauppalohkojen roolista kansainvälisessä kaupassa ja WTO: n yhteydessä.

Työpaikat

Ura ja henkilökohtainen kehitys

LLM kurssit Lincoln Law School on suunniteltu tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus kehittää kiinteä kallioperän tietoja ja taitoja jatkaa tai kehittää edelleen uraansa, olivatko he oikeudellisessa käytännössä, työskentelevät liike-tai teollisuus, työskentelevät valtiosta riippumattomien järjestöjen tai kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen tai korkeakoulujen välillä.

Oikeusturvan harrastajat ovat vaatineet yhä useammin asianajajia, joilla on tarvittava kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen liiketoimintaoikeuden tuntemus tarjota asiakkaille palveluja sekä liiketoimien että oikeudenkäyntien osalta. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kaupalliset yhtiöt tekevät työtä monikansallisille yrityksille ja monikäyttöisten liiketoimien ja / tai riitojen alalla toimiville yrityksille.

Vastaavasti LLM-ohjelmamme tavoitteena on antaa opiskelijoille tarvittavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kansainvälisen työn tekemiseen yrityksissä ja teollisuudessa. Kansainvälisten taloudellisten oikeuksien, kansainvälisen kauppaoikeuden ja kansainvälisen sijoituslainsäädännön kannalta merkittävien oikeudellisten kysymysten ymmärtäminen pyrkii erityisesti tarjoamaan perustan uraa harjoittaville yrityksille, jotka joko investoivat ja toimivat useissa eri lainkäyttöalueilla tai joilla on vahva asema kaupallisia suhteita sijoittajien tai muiden maiden asiakkaiden kanssa.

Useat valtiolliset ja kansainväliset järjestöt, kuten Yhdistyneet Kansakunnat, vaativat kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden taustapuolta. Lincolnin oikeustieteellisessä oppilaitoksessa on vahvat asianajajat, joilla on asiantuntemusta kansainvälisen oikeuden eri osa-alueista ja joiden tavoitteena on tarjota täydellinen koulutuspaikka, josta tällaiset ura-alueet voivat hakea.

Oikeustieteellinen koulu voi myös tarjota erityisen vahvan perustan kaikille sellaisille opiskelijoille, jotka kehittävät tai haluavat kehittää uransa yhdessä monista kansainvälisistä asioista toimivista kansalaisjärjestöistä. Tämä johtuu siitä, että koulun jäsenillä on erityistä asiantuntemusta kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön, kansainvälisen ympäristölainsäädännön ja kansainvälisten oikeudellisten kysymysten alalla.

Lopuksi, niille opiskelijoille, jotka etsivät uraa akateemisessa, LLM-ohjelmat, joita tarjoamme, tarjoavat mahdollisuuden kehittää luonnollinen maadoitus kenelle tahansa, joka haluaa jatkaa opiskeluaan MPhil tai Ph.D.

Riippumatta urapolku olet jatkaa, Lincoln Law School yhdessä mittatilaustyönä ammatinvalintapalveluja palvelun sisällä University of Lincoln ovat valmiina toimimaan voit maksimoida mahdollisuudet ja pyritään varmistamaan, että olet parhaiten pystyä saavuttamaan tavoitteet .

palkkiot

Muut kustannukset

Jokaisesta kurssista saatat huomata, että lisäkustannuksia on. Nämä voivat liittyä tarvittaviin vaatteisiin, materiaaleihin tai tarvikkeisiin. Jotkut kurssit tarjoavat sinulle mahdollisuuden kenttätöiden tai kenttätarjojen järjestämiseen. Jos nämä ovat pakollisia, matka- ja majoituskulut ovat yliopiston kattamia, joten ne sisältyvät palkkioosi. Jos nämä ovat valinnaisia, sinun on yleensä maksettava omat kuljetus-, majoitus- ja yleiset elinkustannukset.

Oppikirjojen osalta yliopisto tarjoaa opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet kattavan lukulistan, ja huomaat, että laaja kirjastomme sisältää joko olennaisia ​​tai virtuaalisia versioita keskeisistä teksteistä, joita sinun täytyy lukea. Voit kuitenkin ostaa joitain näistä itse ja olet vastuussa tästä kustannuksista.

Lukukausimaksut

* Lukuvuosi syys-heinäkuu

** Tukikelpoisuus

lainat

Yhdistyneessä kuningaskunnassa otetaan käyttöön uusi jatko-opintosuoritusten järjestelmä maisteriohjelmiin alkaen lukuvuodesta 2016-17. Uuden järjestelmän mukaan yksityishenkilöt voivat lainata jopa 10 000 Englannin puntaa hyväksyttävän jatko-opiskelijan pätevyyden suorittamiseksi.

Jatko-opintolainat

Yksilöt voivat hakea lainaamaan enintään 10 000 Englannin puntaa hyväksyttävän jatko-opiskelijan pätevyyden suorittamiseksi.

Jatkotutkimuspäivät

  • Keskiviikko 18. lokakuuta 2017
  • Keskiviikko 21. helmikuuta 2018
  • Lauantai 7. huhtikuuta 2018
  • Keskiviikko 6. kesäkuuta 2018
  • Keskiviikkona 4. heinäkuuta 2018

Apurahat

Jatko-opiskelijana voi olla apurahoja edellä esitettyjen lisäksi.

Osa-aikojen jatko-opintojen opastus

Standardin Master's Teach -ohjelman suorittaminen edellyttää 180 opintopisteen suorittamista.

Kokopäiväiset opiskelijat laskutetaan ohjelmasta kokonaan alkukirjautumisen yhteydessä.

Osa-aikatyöntekijöille maksetaan lukukausimaksut jokaisesta luottokelpoisuudesta. Osa-aikaisten palkkioiden laskemiseksi kerrote osa-aikapalkkio luottopisteestä lukumäärän perusteella, jonka aiot suorittaa kyseisen lukuvuoden aikana. Tämä on tavallisesti 60-90 pistettä vuodessa.

Esimerkiksi, jos ohjelman luottokohtainen palkkio on 38 euroa ja ilmoittaudut 60 opintopisteen, lukuvuoden lukukausimaksu on 2280 puntaa.

Tämän sivun tiedot ovat oikeat 24.10.2017 alkaen. Saat ajantasaista tietoa kurssista osoitteessa https://www.lincoln.ac.uk/home/course/intlawml/

Ohjelman opetuskielet:
  • Englanti
University of Lincoln

Katso 2 muuta ohjelmaa kohteelta University of Lincoln »

Viimeksi päivitetty Toukokuu 31, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Duration
1 - 2 vuotta
Part-time
Full-time
Hinta
7,600 GBP
Etusivu / EU-opiskelijat Kokopäiväinen; 13 000 kpl kansainvälisiä opiskelijoita Kokopäiväisesti
Määräaika
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika
Location
Haun määräaika
Päättymispäivämäärä